Φορολογικός Σχεδιασμός

Σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και θολό, ιδιαίτερα όσον αφορά το φορολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο για την κάθε επιχείρηση να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, στον φόρο προστιθέμενης αξίας, στα φορολογικά κίνητρα  και σε άλλα φορολογικά αντικείμενα.

Κάθε επιχειρηματική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται αφού προηγουμένως εκτός των άλλων έχουν συνεκτιμηθεί οι φορολογικές επιπτώσεις.

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού είναι η αποφυγή φορολογικών κινδύνων, και η διαρκής προστασία και θωράκιση της επιχείρησης από την υπερ-φορολόγηση αλλά και τον καταλογισμό φόρων και προστίμων από την φορολογική αρχή σε ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους.

Ενδεικτικά το φάσμα υπηρεσιών του φορολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τα εξής:

  • συμβουλές για το πιο κατάλληλο καθεστώς της εταιρείας,
  • φορολογικές συμβουλές για ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
  • συμβουλές σχετικά με τη χρηματοδότηση εισερχόμενων/εξερχόμενων συναλλαγών,
  • συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας, πολιτικές τιμολόγησης,
  • συμβουλές σχετικά με τοπικά και διεθνή φορολογικά θέματα που προκύπτουν και αποτελεσματικές φορολογικές στρατηγικές αμοιβής ανθρώπινου δυναμικού.

Η αναζήτηση λύσεων γίνεται πάντα με τρόπο που οι προτάσεις μας να είναι σύμφωνες με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και να παράγουν το βέλτιστο φορολογικό αποτέλεσμα.

Ο ρόλος της FLaw

Η FLaw (Financial & Law Partners) και οι συνεργάτες της έχοντας πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους, αλλά και γνώση όλων των φορολογικών αντικειμένων, κατευθύνει επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια του φορολογικού σχεδιασμού γίνεται από τα στελέχη μας καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων και των αναγκών με στόχο να προτείνονται δράσεις και ενέργειες που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή δυσάρεστων φορολογικών εκπλήξεων και θα εγγυώνται την ασφάλεια και σταθερότητα απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”