Προσφυγές-Ένδικα μέσα

Η κοινή πορεία και πλαίσιο, νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, είναι μια πραγματικότητα για την σύγχρονη επιχείρηση. Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για τις υποθέσεις σας, φορολογικού αντικειμένου.

Ειδική Διοικητική Προσφυγή

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας,  από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης.

Αναστολή Εκτέλεσης

Σε κάποιες περιπτώσεις η αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποτελεί ένα ακόμα όπλο στα χέρια της επιχείρησης καθώς η άσκηση ένδικου μέσου δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο του ένδικου μέσου, μετά από αίτηση του ασκούντος αυτό, που υποβάλλεται και αυτοτελώς, με παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ένδικου μέσου.

Αιτήσεις Θεραπείας

Η αίτηση θεραπείας είναι ακόμα ένα μέσο άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων του δημοσίου. Αν ο ΚτΕ δεν είναι το Δημόσιο, αντίγραφο της επιδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοσή της στον Υπουργό, διαφορετικά θεωρείται σαν να μην έχει ασκηθεί. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται στην αίτηση θεραπείας, τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η αίτηση θεραπείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει αιτήματα πέραν αυτών που είχαν υποβληθεί στην ένσταση ή αυτών που προέρχονται από τη διαφωνία που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από την έκδοση απόφασης ή από πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής.

Ο ρόλος της FLaw

Η εμπειρία της ομάδας της FLaw (Financial & Law Partners) αποτελεί το εχέγγυο για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας. Τα μέλη της ομάδας μας νομικοί, φορολόγοι και οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί έχουν στην μακρόχρονη επαγγελματική τους πορεία πληθώρα αποφάσεων στα διοικητικά δικαστήρια. Οι αποφάσεις αυτές ίσως αποτελέσουν εφαλτήριο διασφάλισης της συνέχειας δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας ή και μιας νέας πιο δυναμικής πορείας.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”