Μετατροπές-Συγχωνεύσεις

Τα νομικά πρόσωπα αναπτυσσόμενα στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην αναπτυξιακή τους πορεία, συχνά αναζητούν νέες μορφές λειτουργίας και ανάπτυξης μέσα από την αλλαγή του νομικού τύπου ή μέσα από συνένωση με άλλες επιχειρήσεις.

Οι μετατροπές συνίστανται κυρίως για την δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων την εξεύρεση κεφαλαίων αλλά και για διάφορα άλλα φορολογικά κίνητρα. Τις μετατροπές τις διέπουν οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 1297/72 και  των νόμων 2166/93, 2190/20.

Επίσης, με τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου, η σύσταση (ίδρυση) μιας νέας εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο με την εξ υπαρχής σύστασή της από τους ιδρυτές της, αλλά και με άλλους τρόπους σύστασης όπως η μετατροπή, η συγχώνευση και η διάσπαση της εταιρείας.

Συγχώνευση είναι η οικονομική πράξη με την οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται με σκοπό τον μετασχηματισμό μιας, κατά κανόνα μεγαλύτερης και ισχυρότερης οικονομικής μονάδας. Οι λυόμενες επιχειρήσεις δεν τίθενται σε εκκαθάριση, επειδή η περιουσία τους δε διανέμεται στους ιδιοκτήτες τους, αλλά μεταβιβάζεται στην προκύπτουσα από τη συγχώνευση ή απορρόφηση επιχείρηση.

Ο ρόλος της FLaw

Η FLaw (Financial & Law Partners) έχοντας εξασφαλίσει την άριστη συνεργασία επιλεγμένου επιτελείου από νομικούς, συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές σχεδιάζει, κατευθύνει και ολοκληρώνει με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης  εταιρειών και σας προσφέρει την καλύτερη φορονομική πρόταση σχετικά με την μετατροπή ή συγχώνευση των εταιρειών σας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναλαμβάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ούτως ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και καθόλα σύννομη.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”