Εξυγιάνσεις-Προπτωχευτικές διαδικασίες-Πτωχεύσεις

Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

Η διαδικασία εξυγίανσης ρυθμίζεται από τα άρθρα 99-106ι του έκτου κεφαλαίου του ΠτΚ, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης». Ο ν. 4446/2016 πλέον διέπει τις διαδιακασίες εξυγίανσης και συνδιαλλαγής που όριζε το περίφημο άρθρο 99.

Σημειώνεται ότι η προπτωχευτική αυτή διαδικασία, όπως και η συνδιαλλαγή, διεξάγεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Oρίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα της πτώχευσης. Η πτώχευση κηρύσσεται εφόσον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. `Αλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων.

Ο ρόλος της FLaw

Η νομική και φορολογική ομάδα της FLaw (Financial & Law Partners) με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της νομικής και της φοροσυμβουλευτικής, αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας το κατάλληλο σχέδιο εξυγίανσης για την επιχείρησή σας. Επίσης μπορούμε να καταρτίσουμε το πλάνο που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Οι υπηρεσίες μας

Προσφυγές-Ένδικα Μέσα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την περάτωση των νομικών και φορολογικών διαδικασιών της επιχείρησής σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Διαμεσολάβηση

Παρέχουμε την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού των εταιρικών σας διαφορών.

Σχέδια Εξυγίανσης Εταιρειών

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης που θα κινηθεί η επιχείρηση σας με σκοπό τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης αλλά και πτώχευσης.

Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Σχεδιάζουμε, κατευθύνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία διαδικασίες μετατροπών ή  συγχώνευσης των εταιρειών σας.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Εγγυόμαστε την ασφάλεια και σταθερότητα της επιχείρησής σας, απέναντι στο πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Οργάνωση Λογιστηρίων

Οργανώνουμε και κατευθύνουμε το λογιστήριο κάθε νομικής οντότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

“Παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, άρτιας κατάρτισης και υψηλής ποιότητας”